Wiskundemeisjes

Ionica & Jeanine
 
Slik Internetbureau Rotterdam Internetbureau Rotterdam • Laatste Reacties

Categorieën

Archief

Onderwijsrumoer (2)


In Algemeen,Nieuws,Onderwijs, door wiskundemeisjes

Na het onderwijsrumoer van de afgelopen weken, dient zich een nieuwe speler aan in het discussieveld: de onderwijsraad, het adviesorgaan voor de regering op het gebied van onderwijs.

De raad reageert niet direct op de bevindingen van de resonansgroep of de NVvW, maar baseert zijn eigen conclusies op een rapport uit augustus van het IVA Beleidsonderzoek en Advies. In één casus in dit rapport worden de aansluitingsproblemen tussen het vwo en de bèta-faculteit van de Universiteit Twente behandeld. Die problemen ontstaan vooral door een gebrek aan wiskundige kennis. Het IVA constateert ongeveer dezelfde problemen als de resonansgroep en de docenten op de universiteiten:

Opgemerkt wordt dat leerlingen in het studiehuis vooral contextrijke wiskunde krijgen. Bovendien hebben ze niet meer geleerd om kennis over wiskunde op te slaan. Wel hebben ze geleerd hulpmiddelen goed te hanteren. Maar waarom een probleem op een bepaalde manier aangepakt moet worden juist weer niet. Ook wordt opgemerkt dat er minder onderwijstijd voor wiskunde beschikbaar is in het VWO.
Aangegeven wordt dat Twente niet de enige universiteit is die dit signaleert, maar dat eenzelfde beeld bij meerdere universiteiten en hogescholen bestaat conform de constateringen uit het landelijke evaluatierapport Tweede Fase.
Bovendien merkt men op dat het niveau in de loop der jaren geleidelijk aan lager is geworden. In Delft en Eindhoven, waar men al langer toetst, ziet men de divergentie steeds wat groter worden. Als mogelijke oorzaak hiervoor wijst men op het toenemend gebruik van hulpmiddelen, ook bij de eindexamens zelf.

en:

Eén van de geïnterviewden geeft aan dat het probleem aan beide kanten zit: de universiteiten willen binnen het reguliere curriculum geen verdere concessies meer doen (en kunnen dat bovendien ook niet). De aanpassingen hebben al zoveel mogelijk plaatsgevonden op basis van de input die de twee gedetacheerde wiskundedocenten hebben geleverd (zie hierboven). Terwijl het VO zegt: “dit zijn de studenten die jullie voortaan krijgen”. De studenten moeten echter vanaf het begin een bepaald niveau hebben.

In het persbericht van de onderwijsraad staan wat algemenere aanbevelingen:

Uit de peilingen blijkt geen sterke achteruitgang van de kennis voor het hele onderwijs. Een algemene conclusie dat het slecht gaat met de kennis in het onderwijs is daarom niet te trekken. Wél zijn er sterke signalen dat er een niveauverlies is voor de vakken Nederlands en wiskunde in alle onderwijssectoren.

en:

Wat wiskunde betreft is er sprake van een niveauverlies en een tekort aan reken- en formulevaardigheden. In de praktijk blijken sommige instellingen in het onderwijs nu al maatregelen te nemen om iets te doen aan deze kennistekorten bij leerlingen en studenten. De raad vraagt vo-, mbo-, hbo- en wo-instellingen systematisch na te gaan waar kennistekorten ervaren worden en daar vervolgens reparatieprogramma’s voor op te zetten. De minister moet
deze reparatieprogramma’s ruimhartig ondersteunen.

Wie is blij om dit te horen en wie niet? Laat het ons weten in de comments!

(Jeanine)

8 reacties op “Onderwijsrumoer (2)”

 1. Ionica:

  Hmm...het rumoer lijkt inmiddels een beetje verstomd.

  Vooral het tweede citaat geeft duidelijk aan waar een probleem ligt: de universiteiten willen hun programma's niet verder veranderen en de scholen willen dat de universiteiten werken met de scholieren die ze binnenkrijgen. Ik denk dat aan beide kanten wat water bij de wijn zal moeten worden gedaan. De universiteiten moeten zich iets flexiber opstellen, maar op de middelbare scholen moet vooral meer aandacht en tijd komen voor (algebraïsche) vaardigheden.

 2. Arjen:

  Ik denk dat de universiteiten zich al redelijk flexibel opstellen, getuige onder andere de rekentoets en opfriscursus dit jaar.

  Deels ben ik een voorstander van een toelatingstoets, dan hebben we in ieder geval een gegarandeerd minimaal instapniveau. Het nadeel is natuurlijk dat in de eerste plaats de scholieren (die er niet echt schuld aan hebben dat ze niets meer leren) gepakt worden met deze maatregel.

 3. J. Heijmans:

  Van harte ondersteun ik de noodkreet van onderstaande collega in de laastste wiskundeEbrief. Dit zegt volgens mij genoeg over de hoeveelheid boter op menig hoofd.

  H.H. Nak docent wiskunde havo/vwo
  Ik ben ontzettend boos. In het nieuws/journaal van gisteren brachten ze de boodschap dat die zielige leerlingen van ons helemaal niet goed les krijgen. Daar zouden wij wiskundedocenten allemaal heel kwaad over moeten zijn, want wij doen precies wat ons voorgeschreven wordt om te doen (juist het opgedrongen keurslijf van de tweede fasekerndoelen) En door wie zijn die programma's gewild en opgedrongen? Juist door degene die het vo-onderwijs zo afkraken. Ze bestuderen niet eens wat de huidige leerlingen allemaal moeten weten en weten! En wel een grote mond over ons vo-onderwijs.
  Wil de vereniging dit met veel gebaar bij de minister en bij de tweede kamer aankaarten?

 4. Steven:

  Het is sowieso vreemd dat je nu dus een toets moet doen om aan te tonen dat je een hbo/universitaire beta/techniekstudie kunt doen. Vroeger was het hebben van een HAVO- of VWO-diploma voldoende. Maar als ze nu aan de poort moeten gaan toetsen, zijn deze diploma's dus blijkbaar weinig meer waard. Toch vreemd...
  Op de TU Eindhoven speelt dit probleem al langer. Veel eerstejaars krijgen al jaren bijspijkercursussen voor wiskunde.

 5. Guido:

  Vorige week vroeg een 6 VWO'er me om haar te helpen met de volgende som: bereken (zonder rekenmachine) de toppen van de grafiek van cos(x)/(2-sin(x)) op het interval [0,pi]. In een andere som moest de integraal van 10/(20-v) + 10/(20+v) dv berekend worden (van 0 tot 10), ook zonder rekenmachine (in werkelijkheid was de som nog iets lastiger).

  Ga eens na hoeveel algebraïsche en analytische vaardigheden je in huis moet hebben om deze twee sommen op te lossen.

  Maar toch zijn ze nog van een te laag niveau? Wat wensen universiteiten dan nog meer? Dat het VWO zijn leerlingen alvast een cursus calculus geeft? Ik begrijp het niet meer.

 6. Arjen:

  Guido, ik ben blij dat dit soort leuke sommen nog steeds binnen het curriculum vallen.

  Het gaat er mijns inziens niet om dat aankomende studenten 'moeilijkere' dingen moeten leren, het gaat erom dat ze de 'makkelijke' dingen beter moeten beheersen.

  Basisvaardigheden als breuken manipuleren, haakjes uitwerken, rekenen met machten en logaritmes. Het zijn juist dit soort dingen waar aankomende studenten veel moeite mee hebben.

  Een deel van de reden hiervoor is dat mijns inziens steeds meer van deze 'eenvoudige' vaardigheden aan een machine worden overgelaten, waardoor de leerlingen het minder 'in de vingers' krijgen. Ook verworden deze manipulaties zo steeds meer tot een typografische truk in plaats van een logische transformatie van formules.

 7. Guido:

  Daar zit misschien wel wat in. Ze hebben het allemaal wel gehad, maar er net iets te weinig mee geoefend dan. Tja, wat wil je met 14 vakken...

 8. Wiskundemeisjes » Onderwijsrumoer (3):

  [...] Ook het Freudenthal Instituut (FIsme) geeft zijn mening in het onderwijsdebat (zie ook hier en hier). [...]

Plaats een reactie


Je kunt LaTeX gebruiken in je reactie.
Gelieve antwoorden op puzzels tussen [SPOILER] en [/SPOILER] te plaatsen.